Pravo na pristup informacijama

Osoba za kontakt:

Službenik za informiranje – Miodrag Vučinić
Telefon: 051 323 262

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak od 8.00 - 16.00 sati

Način predavanja zahtjeva:

Poštom: Art-kino, Krešimirova 2, Rijeka

ili putem e-pošte

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Art-kino uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13), a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Sukladno 18. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Art-kinu.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Ponovna uporaba informacija

Sukladno čl. 27 Zakona o pravu na pristup informacijama, svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacija.

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Napomena: uvjeti će se objaviti po objavi Pravilnika nadležnog ministra za poslove opće uprave kojim će se se sukladno čl. 19. 3. Zakona o pravu na pristup informacija propisati detaljne uvjete o ponovnoj uporabi informacija i odobravanju isključivih prava, kao i sadržaj i način objave, te s time povezano vođenje evidencije.

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Na pristup informacijama u postupcima pred Art-kinom, ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Art-kino ima pravo tražiti od korisnika prava na pristup informacije, odnosno prava na ponovnu uporabu informacije naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno kriterijima i načinu naplate koje propisuje Povjerenik za informiranje ("Narodne novine" broj 12/14 i 15/14).


Planovi, programi i izvješća

Financijski planovi ustanove

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. - word dokument (excel dokument) - objavljeno: 20.12.2023.

3. Izmjene financijskog plana za 2023. godinu - word dokument (excel dokument) - objavljeno: 20.12.2023.

2. Izmjene financijskog plana za 2023. godinu - word dokument (excel dokument) - objavljeno: 23.5.2023.

EXCEL – Financijski izvještaji 01.01.-31.12.2022. - objavljeno: 03.02.2023.

1. Izmjene financijskog plana za 2023. godinu

Financijski plan za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Financijski plan za 2022. godinu te projekcije za 2023. i 2024. godinu

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu

Financijski plan za 2021. godinu te projekcije za 2022. i 2023. godinu

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu

Financijski plan za 2020. godinu te projekcije za 2021 i 2022. godinu

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu

Financijski plan za 2019. godinu te projekcije za 2020 i 2021. godinu

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu

Financijski plan za 2018. + projekcije 2018-2020.

 1. Izmjene i dopune fin. plana za 2017. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Financijski plan za 2016. godinu

Financijski plan za 2015. godinu


Programi rada i razvoja

Plan rada za 2024. godinu

Plan rada za 2023. godinu

Plan rada za 2022. godinu

Plan rada za 2021. godinu

Plan rada za 2020. godinu

Plan rada za 2019. godinu

Plan rada za 2018. godinu

Program rada za 2017. godinu

Program rada za 2016. godinu

Program rada za 2015. godinu


Financijska izvješća

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Referentna stranica - 2023 - objavljeno: 31.1.2024.

Bilješke uz financijski izvještaj 2023. - word dokument - objavljeno: 31.1.2024.

Financijski izvještaj 2023 - excel dokument. - objavljeno: 31.1.2024.

Referentna stranica - 2022

Bilješke uz godišnja financijska izvješća - 2022 (word dokument) - objavljeno: 03.02.2023.

EXCEL – Financijski izvještaji 01.01.-31.12.2022. - objavljeno: 03.02.2023.

Referentna stranica - 2021

PR-RAS - 2021

Bilanca - 2021

RAS-funkcijski - 2021

P-VRIO - 2021

Obveze - 2021

Bilješke uz bilancu - 2021

Bilješke uz godišnja financijska izvješća - 2021 (word dokument) - objavljeno: 08.02.2022.

EXCEL – Obrasci financijskih izvještaja - 2021 - objavljeno: 08.02.2022.

EXCEL – obvezne bilješke uz bilancu - 2021 - objavljeno: 08.02.2022.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana - 2021

Obveze

Obrazac P-VRIO

Obrazac RAS-funkcijski

Bilanca

Obrazac PR-RAS

Referentna stranica

Izvršenje financijskog plana za 2020.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Art-kina za 2020.

Bilješke uz bilancu 2020

Bilješke uz financijske izvještaje 2020 (word dokument) - objavljeno: 01.02.2021.

EXCEL – obvezne bilješke uz bilancu - 2020 - objavljeno: 01.02.2021.

Excel - Obrasci financijskih izvještaja - 2020 - objavljeno: 01.02.2021.

Izvještaji proracuna za 2019.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2019. godinu

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za 2019.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2019.

Izvještaj o obvezama za 2019.

Bilješke uz godišnja financijska izvješća za 2019. godinu.

Bilanca za 2019. godinu

Obvezne bilješke Bilance za 2019. godinu

Obrasci financijskih izvještaja v 5.0.8.

Bilješke uz godišnja financijska izvješća - 2019

Bilješke - Popis ugovornih odnosa

Obvezne bilješke za 2018. godinu

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za 2018.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2018. godinu

Izvještaj o obvezama za 2018. godinu.

Bilješke uz godišnja financijska izvješća za 2018. godinu.

Bilanca za 2018. godinu

Obvezne bilješke 2017.

Izvjestaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima za 2017.

Izvjestaj o rashodima za 2017.

Izvjestaji proracuna za 2017.

Izvjestaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 2017. godinu

Bilanca za 2017. godinu

Izvještaj o obvezama sijecanj - prosinac 2017.

Bilješke uz god. financijska izvješća za 2017. godinu

Bilanca za 2016. godinu

Bilješke uz izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima za 2016. godinu

Izvještaj o obvezama za 2016. godinu

Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima za 2016. godinu

Izvještaj o promjenama u vrijednosti za 2016. godinu

Izvještaj o rashodima za 2016. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu

Bilanca za 2015. godinu

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima

Bilješke uz bilancu za 2015. godinu

Izvještaj o obvezama

Izvještaj o prihodima

Izvještaj o rashodima

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Bilanca za 2014. godinu

Izvještaj o obvezama za 2014. godinu

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2014. godinu

Prihodi i rashodi primici i izdaci za 2014. godinu


Izvješća o izvršenju programa

Izvješće o radu Art-kina u 2015. godini

Izvješće o ostvarenju programa 1-6 mjesec 2015.

Izvještaj Art-kina za 2016. godinu

Izvještaj Art-kina za 2017. godinu

Izvještaj Art-kina za 2018. godinu

Izvještaj Art-kina za 2019. godinu

Izvještaj Art-kina za 2020. godinu

Izvještaj o programu Škola u kinu za 2020. godinu

Izvještaj o sudjelovanju Art-kina u projektu Rijeka2020 - Europska prijestolnica kulture

Izvještaj o radu Art-kina za 2021. godinu

Izvještaj o radu Art-kina za 2022. godinu

Izvještaj o radu Art-kina za 2023. godinu


Pravilnici

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o radu knjižnice


Godišnja izvješća o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu