početnakino

Informacije


Opći podaci

Naziv: Art-kino

Sjedište: Krešimirova 2, 51000 Rijeka

OIB: 12254758142


Upravno vijeće

Upravno vijeće ustanove ima tri člana i to dva predstavnika osnivača i jednog predstavnika radnika zaposlenih u ustanovi.

Članovi Upravnog vijeća su: Velid Đekić, Martina Petrović i Ines Volf.


Financiranje ustanove

Art-kino je javna ustanova u kulturi čiji je rad financiran iz sredstava proračuna njenog osnivača, Grada Rijeke. Rad i program Art-kina financira se i iz drugih izvora i to, vlastitih prihoda te sredstava donacija (Hrvatski audiovizualni centar, Europa Cinemas, Hrvatsko društvo filmskih redatelja, Zagrebačka banka d.d., Agencija za elektroničke medije, itd.).


Opći akti

Statut Art-kina

Pravilnik o provedbi postupaka nabave ispod zakonskog praga

1. izmjene pravilnika o provedbi postupaka nabave ispod zakonskog praga

2. izmjene pravilnika o provedbi postupaka nabave ispod zakonskog praga


Javna nabava

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Art-kino ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Plan nabave Art-kina za 2017. godinu

Treće izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2016. godinu

Druge izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2016. godinu

Prve izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2016. godinu

Plan nabave Art-kina za 2016. godinu

Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

Prve izmjene Plana nabave Art-kina za 2015. godinu

Plan nabave Art-kina za 2015. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma


Zakoni

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/0790/11)

Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela (NN 127/14)

Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)


Natječaji 


Nabava roba, usluga i radova