Informacije

Opći podaci

Naziv: Art-kino

Sjedište: Krešimirova 2, 51000 Rijeka

OIB: 12254758142


Upravno vijeće

Upravno vijeće ustanove ima tri člana i to dva predstavnika osnivača i jednog predstavnika radnika zaposlenih u ustanovi.

Članovi Upravnog vijeća su: Boris Ružić, Helena de Karina i Marta Ban.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća

31. sjednica
30. sjednica
29. sjednica
28. sjednica
27. sjednica
26. sjednica
25. sjednica
24. sjednica
23. sjednica
22. sjednica
21. sjednica
20. sjednica
19. sjednica
18. sjednica
17. sjednica
16. sjednica
15. sjednica
14. sjednica
13. sjednica
12. sjednica
11. sjednica
10. sjednica
9. sjednica
8. sjednica
7. sjednica
6. sjednica
5. sjednica
4. sjednica
3. sjednica
2. sjednica
1. sjednica
01-2017
02-2017
03-2017
Zapisnik UV 4 sjednica
Zapisnik UV 5 sjednica
Zapisnik UV 6 sjednica
Zapisnik UV 7 sjednica
Zapisnik UV 8. sjednica
Zapisnik UV 9. sjednica
Zapisnik UV 10. sjednica
Zapisnik UV 11. sjednica
Zapisnik UV 12. sjednica
Zapisnik UV 13. sjednica
Zapisnik UV 14. sjednica
Zapisnik UV 15. sjednica
Zapisnik UV 16. sjednica
Zapisnik UV 17. sjednica
Zapisnik UV 18. sjednica
Zapisnik UV 19. sjednica
Zapisnik UV 20. sjednica
Zapisnik UV 21. sjednica
Zapisnik UV 22. sjednica
Zapisnik UV 23. sjednica
Zapisnik UV 24. sjednica
Zapisnik UV 25. sjednica
Zapisnik UV 26. sjednica
Zapisnik UV 27. sjednica
Zapisnik UV 28. sjednica
Zapisnik UV 29. sjednica
Zapisnik UV 30. sjednica
Zapisnik UV 31. sjednica
Zapisnik UV 32. sjednica
Zapisnik UV 33. sjednica
Zapisnik UV 34. sjednica
Zapisnik UV 35. sjednica
Zapisnik UV 36. sjednica
Zapisnik UV 37. sjednica
Zapisnik UV 38. sjednica
Zapisnik 1. sjednice
Zapisnik 2. sjednice
Zapisnik 3. sjednice
Zapisnik 4. sjednice
Zapisnik 5. sjednice
Zapisnik 6. sjednice
Zapisnik 7. sjednice
Zapisnik 8. sjednice
Zapisnik 9. sjednice
Zapisnik 10. sjednice
Zapisnik 11. sjednice
Zapisnik 12. sjednice
Zapisnik 13. sjednice
Zapisnik 14. sjednice
Zapisnik 15. sjednice
Zapisnik 16. sjednice
Zapisnik 17. sjednice
Zapisnik 18. sjednice
Zapisnik 19. sjednice
Zapisnik 20. sjednice
Zapisnik 21. sjednice
Zapisnik 22. sjednice
Zapisnik 23. sjednice
Zapisnik 24. sjednice
Zapisnik 25. sjednice
Zapisnik 26. sjednice
Zapisnik 27. sjednice
Zapisnik 28. sjednice
Zapisnik 29. sjednice
Zapisnik 30. sjednice
Zapisnik 31. sjednice
Zapisnik 32. sjednice
Zapisnik 33. sjednice
Zapisnik 34. sjednice
Zapisnik 35. sjednice
Zapisnik 36. sjednice
Zapisnik 37. sjednice
Zapisnik 38. sjednice
Zapisnik 39. sjednice
Zapisnik 40. sjednice
Zapisnik 41. sjednice
Zapisnik 42. sjednice
Zapisnik 43. sjednice
Zapisnik 44. sjednice
Zapisnik 45. sjednice
Zapisnik 46. sjednice
Zapisnik 47. sjedniceFinanciranje ustanove

Art-kino je javna ustanova u kulturi čiji je rad financiran iz sredstava proračuna njenog osnivača, Grada Rijeke. Rad i program Art-kina financira se i iz drugih izvora i to, vlastitih prihoda te sredstava donacija (Hrvatski audiovizualni centar, Europa Cinemas, Hrvatsko društvo filmskih redatelja, Agencija za elektroničke medije, itd.).


Opći akti

Statut Art-kina

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka


Javna nabava

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Art-kino ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

2. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2024. godinu

1. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2024. godinu

Plan nabave za 2024. godinu

5. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2023. godinu

4. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2023. godinu

3. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2023. godinu

2. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2023. godinu

1. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2023. godinu

Plan nabave za 2023. godinu

3. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2022. godinu

2. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

5. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2021. godinu

4. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2021. godinu

3. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2021. godinu

2. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2021. godinu

1. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2021. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

6. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2020. godinu

5. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2020. godinu

4. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2020. godinu

3. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2020. godinu

2. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2020. godinu

1. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2020. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

6. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2019. godinu

5. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2019. godinu

4. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2019. godinu

3. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2019. godinu

2. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2019. godinu

1. izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2019. godinu

Plan nabave Art-kina za 2019. godinu.

Četvrte izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2018. godinu.

Treće izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2018. godinu.

Druga izmjena i dopuna Plana nabave Art-kina za 2018. godinu.

izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi 2017.

Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave Art-kina za 2017. godinu

Treće izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2016. godinu

Druge izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2016. godinu

Prve izmjene i dopune Plana nabave Art-kina za 2016. godinu

Plan nabave Art-kina za 2016. godinu

Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

Druge izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

Prve izmjene Plana nabave Art-kina za 2015. godinu

Plan nabave Art-kina za 2015. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazumaRegistar ugovora

Registar ugovora Art-kina dostupan je na web stranici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


Zakoni

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN83/22)

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07, 90/11)

Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela (NN 127/14)

Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)


Natječaji →


Nabava roba, usluga i radova →