početna

Pravo na pristup informacijama

Osoba za kontakt:

Službenica za informiranje – Andrea Valušek
Telefon: 051/323 262

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak od 8.00 - 16.00 sati

Način predavanja zahtjeva:

Poštom: Art-kino, Krešimirova 2, Rijeka

ili putem Turn on JavaScript!

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Art-kino uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13), a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Sukladno 18. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Art-kinu.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Ponovna uporaba informacija

Sukladno čl. 27 Zakona o pravu na pristup informacijama, svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacija.

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija

Napomena: uvjeti će se objaviti po objavi Pravilnika nadležnog ministra za poslove opće uprave kojim će se se sukladno čl. 19. 3. Zakona o pravu na pristup informacija propisati detaljne uvjete o ponovnoj uporabi informacija i odobravanju isključivih prava, kao i sadržaj i način objave, te s time povezano vođenje evidencije.

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Na pristup informacijama u postupcima pred Art-kinom, ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Art-kino ima pravo tražiti od korisnika prava na pristup informacije, odnosno prava na ponovnu uporabu informacije naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno kriterijima i načinu naplate koje propisuje Povjerenik za informiranje ("Narodne novine" broj 12/14 i 15/14).


Planovi, programi i izvješća

Financijski planovi ustanove

Financijski plan za 2018. + projekcije 2018-2020.

1. Izmjene i dopune fin. plana za 2017. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Financijski plan za 2016. godinu

Financijski plan za 2015. godinu


Programi rada i razvoja

Plan rada za 2018. godinu

Program rada za 2017. godinu

Program rada za 2016. godinu

Program rada za 2015. godinu


Financijska izvješća

Obvezne bilješke 2017.

Izvjestaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima za 2017.

Izvjestaj o rashodima za 2017.

Izvjestaji proracuna za 2017.

Izvjestaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 2017. godinu

Bilanca za 2017. godinu

Izvještaj o obvezama sijecanj - prosinac 2017.

Bilješke uz god. financijska izvješća za 2017. godinu

Bilanca za 2016. godinu

Bilješke uz izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima za 2016. godinu

Izvještaj o obvezama za 2016. godinu

Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima za 2016. godinu

Izvještaj o promjenama u vrijednosti za 2016. godinu

Izvještaj o rashodima za 2016. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu

Bilanca za 2015. godinu

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima

Bilješke uz bilancu za 2015. godinu

Izvještaj o obvezama

Izvještaj o prihodima

Izvještaj o rashodima

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Bilanca za 2014. godinu

Izvještaj o obvezama za 2014. godinu

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2014. godinu

Prihodi i rashodi primici i izdaci za 2014. godinu


Izvješća o izvršenju programa

2015. godina

Izvješće o radu Art-kina u 2015. godini

Izvješće o ostvarenju programa 1-6 mjesec 2015.

Izvještaj Art-kino 2016. godina

Izvještaj Art-kino 2017. godina